Nominasjoner til årets Nobels Fredspris Del 3

Nå er det nes­ten et halvt år til Nobels Freds­pris skal deles ut, nær­mere bestemt 10.desember 2013. Nor­ges Freds­råd ønsker i tiden frem­over å dele noen av nomi­na­sjo­nene som har blitt gjort av stor­tings­re­pre­sen­tan­tene her i Norge. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne bidra til å vise bred­den i nomi­na­sjo­nene, sam­ti­dig som det kan åpne opp for debatt om hvilke nomi­nerte leserne ten­ker er ver­dige vin­nere av pri­sen. Antall nomi­na­sjo­ner er det høy­este noen­sinne. For Nobels Freds­pris 2013 ble hele 259 unike aktø­rer nomi­nert, 50 av disse er orga­ni­sa­sjo­ner, for­rige rekord var på 241 i 2011. Det er svært bra at så mange har blitt nomi­nert, der­for håper vi også at Nobel­ko­mi­teen går nøye gjen­nom kan­di­da­tene og reflek­te­rer godt over hvem som vil være ver­dige vinner(e) av denne prisen.

Tredje nominasjon kommer fra Hallgeir H. Langeland, Stortingsrepresentant for SV. Han nominerer Mordechai Vanunu.

Jeg vil gjerne få nominere Mordechai Vanunu til fredsprisen. Fredsprisen til han, retter oppmerksomheten mot alles ønske om å redusere masseødeleggelsesvåpen i Midtøsten, et krav som Israel foreløpig har vært skånet for fra det internasjonale samfunn. Vanunu er etter min oppfatning en verdig kandidat etter klassiske Nobelpriskriterier (flere har sammenliknet ham med Carl von Ossietzky som fikk prisen for 1935): Han har engasjert seg i kampen mot de verste våpen menneskeheten har frambragt, han har vist stort personlig mot ved å avsløre det israelske atomvåpenprogrammet, han har tålt 18 år i fengsel, under nedverdigende forhold.
Han er satt fri, men holdes likevel i et slags fangenskap. Nasjonalt og internasjonalt, er det min oppfatning, at mange vil støtte opp om dette forslaget dersom komiteen tar det til følge.

Oslo 31.01.09

Med hilsen

Hallgeir H. Langeland, Stortingsrepresentant SV