Sekretariat

Sek­re­ta­ria­tet er ansvar­lig for den dag­lig drif­ten av ­Nor­ges Freds­råd, inklu­dert opp­føl­ging av med­lem­mer, infor­ma­sjons­ar­beid samt koor­di­ne­ring av pro­sjek­ter og semi­narak­ti­vi­tet.
Sek­re­ta­ria­tet har sine kon­tor­plas­ser i Freds­hu­set i 7. eta­sje i Møl­ler­gata 12. Under kan du lese litt om de som er til­satt i sekretariatet.

Tuva Grims­gaard

Fungerende daglig leder

Som fungerende dag­lig leder har Tuva ansva­r for plan­leg­ging og drift i sek­re­ta­ria­tet, opp­føl­ging av pro­sjek­ter, kom­mu­ni­ka­sjon med myn­dig­he­ter og media, samt til­rette­leg­ging for sty­rets arbeid.

Tuva har vært tilknyttet Fredsrådet siden sommeren 2014. Ved siden av arbeidet i NFR har hun også vært fore­drags­hol­der i FN-sambandet de siste årene. Akademisk bakgrunn har hun fra UiO og Universität Wien, med en mas­ter i Peace and Con­flict stu­dies fra UiO, med fokus på mino­ri­tets­be­skyt­telse i Egypt, samt en del kul­tur­his­to­rie, stats­vi­ten­skap og språkfag.

Har erfa­ring fra fri­vil­lig arbeid i Natur og Ung­dom, Norges Fredslag, Amne­sty og Røde Kors, og har tid­li­gere vært prak­ti­kant ved Den Norske Ambas­sa­den i Haag.

Kon­takt­info:
E-post: tuva@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 480 92 358

Ivar Espås Vangen

Praktikant

Ivar skriver på en masteroppgave i moderne historie ved NTNU, med fokus på USAs involvering i borgerkrigen i Angola.  Hovedinteressene innen internasjonal politikk er forhold mellom stater, folkerett, nedrusting og fredelig konfliktløsning.

Kon­takt­info:
E-post: ivar@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 469 16 673

Ivar Espås Vangen. Foto: Gunn Elisabeth Pinslund.