Sekretariat

Sek­re­ta­ria­tet er ansvar­lig for den dag­lig drif­ten av ­Nor­ges Freds­råd, inklu­dert opp­føl­ging av med­lem­mer, infor­ma­sjons­ar­beid samt koor­di­ne­ring av pro­sjek­ter og semi­narak­ti­vi­tet.
Sek­re­ta­ria­tet har sine kon­tor­plas­ser i Freds­hu­set i 7. eta­sje i Møl­ler­gata 12. Under kan du lese litt om de som er til­satt i sekretariatet.

Tuva Grims­gaard

Fungerende daglig leder

Som fungerende dag­lig leder har Tuva ansva­r for plan­leg­ging og drift i sek­re­ta­ria­tet, opp­føl­ging av pro­sjek­ter, kom­mu­ni­ka­sjon med myn­dig­he­ter og media, samt til­rette­leg­ging for sty­rets arbeid.

Tuva har vært tilknyttet Fredsrådet siden sommeren 2014. Ved siden av arbeidet i NFR har hun også vært fore­drags­hol­der i FN-sambandet de siste årene. Akademisk bakgrunn har hun fra UiO og Universität Wien, med en mas­ter i Peace and Con­flict stu­dies fra UiO, med fokus på mino­ri­tets­be­skyt­telse i Egypt, samt en del kul­tur­his­to­rie, stats­vi­ten­skap og språkfag.

Har erfa­ring fra fri­vil­lig arbeid i Natur og Ung­dom, Norges Fredslag, Amne­sty og Røde Kors, og har tid­li­gere vært prak­ti­kant ved Den Norske Ambas­sa­den i Haag.

Kon­takt­info:
E-post: tuva@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 480 92 358

Marte Foyn Aasen

Pro­sjekt­kor­di­na­tor

Marte er fra Tøns­berg, og har stu­die­bak­grunn fra utvik­lings­stu­dier, i til­legg til inter­na­sjo­nal erfa­ring fra stu­dier i Zam­bia og Argen­tina. Hol­der på med en mas­ter i inter­na­sjo­nale rela­sjo­ner med fokus på FNs klimaforhandlinger. Ved siden av arbeidet i Fredsrådet jobber hun også for Norges Fredslag.

Har en del erfa­ring fra fri­vil­lig arbeid og har tid­li­gere vært prak­ti­kant for Nor­ges faste dele­ga­sjon til FN i Genève.

Kon­takt­info:
E-post: marte@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 452 82 742

Ivar Espås Vangen

Praktikant

Ivar skriver på en masteroppgave i moderne historie ved NTNU, med fokus på USAs involvering i borgerkrigen i Angola.  Hovedinteressene innen internasjonal politikk er forhold mellom stater, folkerett, nedrusting og fredelig konfliktløsning.

Kon­takt­info:
E-post: ivar@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 469 16 673

Ivar Espås Vangen. Foto: Gunn Elisabeth Pinslund.

Ida Kviteberg

Praktikant

Ida avslutter denne våren en bachelor i russisk områdestudier på UiO. Har tidligere studiebakgrunn fra statsvitenskap på UiT Norges Arktiske Universitet, med fokus på internasjonal politikk og nordområdene. Har internasjonal erfaring fra studier i England, Brasil, Danmark og Russland.

Har erfaring fra lederverv i Studentuvalget på fakultetet for humaniora, samfunssvitenskap og lærerutdanning på UiT, og som frivillig i Elevorganisasjonen og OD. Har deltatt på workshops hos Arctic Frontiers.

Kontaktinfo:
E-post: ida@norgesfredsrad.no
Telefon: +47 951 10 237