Sekretariat

Sek­re­ta­ria­tet er ansvar­lig for den dag­lig drif­ten av ­Nor­ges Freds­råd, inklu­dert opp­føl­ging av med­lem­mer, infor­ma­sjons­ar­beid samt koor­di­ne­ring av pro­sjek­ter og semi­narak­ti­vi­tet.
Sek­re­ta­ria­tet har sine kon­tor­plas­ser i Freds­hu­set i 7. eta­sje i Møl­ler­gata 12. Under kan du lese litt om de som er til­satt i sekretariatet.

Hedda Lange­myr

Daglig leder

Som dag­lig leder har Hedda ansva­ret for plan­leg­ging og drift i sek­re­ta­ria­tet, opp­føl­ging av pro­sjek­ter, kom­mu­ni­ka­sjon med myn­dig­he­ter og media, samt til­rette­leg­ging for sty­rets arbeid.

Jeg heter Hedda Lange­myr og har bak­grunn fra for­skjel­lige freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Norge. Her kan nev­nes Nan­sen Dialog-nettverket med fokus på inte­ret­nisk kon­flikt­hånd­te­ring i tid­li­gere Jugo­sla­via og Norsk Fredssenter. Jeg har også job­bet som inter­na­sjo­nal koor­di­na­tor i PRESS-Redd Barna Ungdom.

Mine hjerte­sa­ker er knyt­tet til for­svars– og sik­ker­hets­po­li­tikk, for­hol­det mel­lom NATO og FN, samt arbeide for nyan­sere det medie­po­li­tiske bil­det av hvilke kon­se­kven­ser vårt mili­tære enga­sje­ment har ute i verden.

Min aka­de­miske bak­grunn er fra UIO-Internasjonale studier.

Kon­takt­info:
E-post: hedda@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 952 74 822

Marte Foyn Aasen

Pro­sjekt­kor­di­na­tor

Marte er fra Tøns­berg, og har stu­die­bak­grunn fra utvik­lings­stu­dier, i til­legg til inter­na­sjo­nal erfa­ring fra stu­dier i Zam­bia og Argen­tina. Hol­der på med en mas­ter i inter­na­sjo­nale rela­sjo­ner med fokus på FNs klimaforhandlinger. Ved siden av arbeidet i Fredsrådet jobber hun også for Norges Fredslag.

Har en del erfa­ring fra fri­vil­lig arbeid og har tid­li­gere vært prak­ti­kant for Nor­ges faste dele­ga­sjon til FN i Genève.

Kon­takt­info:
E-post: marte@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 452 82 742

Tuva Grims­gaard

Infor­ma­sjons­råd­gi­ver

Tuva har en mas­ter i Peace and Con­flict stu­dies fra UiO, med fokus på mino­ri­tets­be­skyt­telse i Egypt. Ved siden av arbeidet i NFR er hun også fore­drags­hol­der i FN-sambandet. Stu­die­bak­grunn fra kul­tur­his­to­rie, stats­vi­ten­skap og språk ved UiO og Uni­ver­sität Wien.

Har erfa­ring fra fri­vil­lig arbeid i Natur og Ung­dom, Norges Fredslag, Amne­sty og Røde Kors, og har tid­li­gere vært prak­ti­kant ved Den Norske Ambas­sa­den i Haag.

Kon­takt­info:
E-post: tuva@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 480 92 358

Vilde Stræte Ingstad

Praktikant

Vilde har en bachelor i internasjonale relasjoner fra Queen Mary University of London der bacheloroppgaven omhandlet Just War Theory og bruken av Amerikanske droner i Midtøsten. Ved siden av praktikantstillinga i Fredsrådet er hun frivillig i Rafto Oslo-gruppen og jobber for Leger Uten Grenser i Oslo.

Har erfaring fra frivillig arbeid i utlandet.

Kon­takt­info:
E-post: vilde@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 477 56 384

Vilde Stræte Ingstad. Foto: Frode Ersfjord

Ivar Espås Vangen

Praktikant

Ivar skriver på en masteroppgave i moderne historie ved NTNU, med fokus på USAs involvering i borgerkrigen i Angola.  Hovedinteressene innen internasjonal politikk er forhold mellom stater, folkerett, nedrusting og fredelig konfliktløsning.

Kon­takt­info:
E-post: ivar@norgesfredsrad.no
Tele­fon: +47 469 16 673

Ivar Espås Vangen. Foto: Gunn Elisabeth Pinslund.

Johannes Nordrum Bratberg

Praktikant

Johannes har en bachelor i statsvitenskap og samfunnssikkerhet fra UiS der bacheloroppgaven så på om ressursknapphet fører til konflikt eller samarbeid mellom stater. Johannes har en forkjærlighet for internasjonal politikk, spesielt internasjonale organisasjoner sin påvirkning på konflikter.

Av tidligere erfaring har han blant annet vært praktikant på Den Norske Ambassaden i København og leder for studentfestivalen i Stavanger.

Kontaktinfo:
E-post: johannes@norgesfredsrad.no
Telefon: +47 922 85 181

Johannes Nordrum Bratberg. Foto: Jørgen Sjøberg

Ida Kviteberg

Praktikant

Ida avslutter denne våren en bachelor i russisk områdestudier på UiO. Har tidligere studiebakgrunn fra statsvitenskap på UiT Norges Arktiske Universitet, med fokus på internasjonal politikk og nordområdene. Har internasjonal erfaring fra studier i England, Brasil, Danmark og Russland.

Har erfaring fra lederverv i Studentuvalget på fakultetet for humaniora, samfunssvitenskap og lærerutdanning på UiT, og som frivillig i Elevorganisasjonen og OD. Har deltatt på workshops hos Arctic Frontiers.

Kontaktinfo:
E-post: ida@norgesfredsrad.no
Telefon: +47 951 10 237