Praktikantordning

Har du lyst til å lære mer om norsk utenrikspolitikk og utfordringene det flerkulturelle Norge står overfor i årene som kommer? Ønsker du praktisk erfaring med å arrangere seminar, skrive om aktuelle saker og et innblikk i fredsbevegelsens arbeid? Ved begynnelsen av hvert semester søker vi praktikanter som kan bistå i vår dag­lige virk­som­het.

Prak­ti­kant­stil­lin­gen gir et bredt inn­blikk i hvor­dan freds­be­ve­gel­sen arbei­der, med arbeids­opp­ga­ver innen­for infor­ma­sjon­for­mid­ling, arran­ge­ment­virk­som­het og poli­tisk påvirk­ning. Vi søker per­soner med sam­funns­fag­lig utdan­nings­bak­grunn og det er ønske­lig at de har erfa­ring fra tid­li­gere orga­ni­sa­sjons­ar­beid. Også søkere med mediebakgrunn vil være aktuelle. Du må kunne ta selv­sten­dig ini­tia­tiv samt jobbe godt i team, være åpen for utfordringer og synes at freds- og for­svars­po­li­tiske spørs­mål er inter­es­sant. God skrift­lig og munt­lig frem­stil­lings­evne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Stil­lin­gen er mini­mum 50%, ønske­lig med mer. Varig­het: For­trinns­vis ett år, men et halvt år kan også dis­ku­te­res. Stil­lin­gen er uløn­net. Søknadsfrist er henholdsvis 15. mai og 15. november for høst- og vårsemesteret.

Nor­ges Freds­råd hol­der til i hyg­ge­lige loka­ler på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12 rett ved Youngstorget.

Send søk­nad og CV til post@norgesfredsrad.no. Merk søknaden: Praktikant + aktuell tidsperiode. Aktu­elle søkere vil bli kon­tak­tet for intervju.