Vedtekter

§l. Navn
Norges Fredsråd er et samarbeidsorgan for norske fredsorganisasjoner som har gitt sin tilslutning til rådets verdigrunnlag. Rådets medlemsorganisasjoner er eiere av dette samarbeidsorganet.

§2. For­mål
Nor­ges Freds­råd skal skape enga­sje­rende are­naer for freds­ar­beid og bidra til å styrke norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ners mulig­he­ter for sam­ar­beid, for­mid­ling og påvirkning.

§3. Verdi­grunn­lag
NFR er parti­po­li­tisk og blokk­po­li­tisk uav­hen­gig.
NFR skal arbeide for fred, ned­rust­ning og kon­flikt­løs­ning uten bruk av vold.
NFR skal mot­ar­beide krig, og ser mili­ta­risme, våpen­al­li­an­ser og den skjeve for­de­lin­gen av ver­dens res­sur­ser som mulige årsa­ker til krig.
NFR vil fremme soli­da­ri­tet, rett­ferd, like­verd og for­stå­else på tvers av kul­tu­relle for­skjel­ler og poli­tiske målsetninger.

§4.Målsetninger
Nor­ges Freds­råd skal:
— være en møte­plass og en pådri­ver for freds­en­ga­sje­ment
— være en stemme i den freds­po­li­tiske debat­ten
— være frem­tids­ret­tet og følge utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeids­me­to­der
— være en por­tal for freds­ar­beid i alle deler av samfunnet

§5. Med­lem­skap
Orga­ni­sa­sjo­ner kan etter skrift­lig søk­nad bli til­slut­tet Nor­ges Freds­råd. Opp­tak av nye med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ner kre­ver 2/3 fler­tall på representantskapsmøtet.

§6. Repre­sen­tant­ska­pet
Representantskapsmøtet er rådets øverste myndighet, og det skal avholdes årlig innen utgangen av mai måned.

6.1. Inn­kal­ling
Inn­kal­ling til repre­sen­tats­kap­møtet sen­des de til­slut­tede orga­ni­sa­sjo­nene senest 6 uker før møtet. Fram­legg som ønskes tatt opp på repre­sen­tant­skaps­mø­tet må sen­des sty­ret senest 4 uker før møtet. Sty­ret må sende saks­pa­pi­rene til orga­ni­sa­sjo­nene og styre­med­lem­mene senest 3 uker før møtet.

6.2. Repre­sen­ta­sjon
Alle med­lem­mer i de til­slut­tede orga­ni­sa­sjo­nene har tale­rett på repre­sen­tant­skaps­mø­tet. Hver orga­ni­sa­sjon kan ha to stemme­be­ret­ti­gede repre­sen­tan­ter på repre­sen­tant­skaps­mø­tet. Repre­sen­tants­kaps­mø­tet er beslut­nings­dyk­tig når minst 2/3 av med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene er tilstede.

6.3. Stemme­rett
Stemme­rett på repre­sen­tant­skaps­mø­tet har bare repre­sen­tan­ter fra de med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene som har betalt kon­ti­gent for inn­e­væ­rende år. Hver repre­sen­tant har en stemme.

6.4. Saker på Repre­sen­tant­skaps­mø­tet
Repre­sen­tant­skaps­mø­tet skal behandle årsmel­ding fra sty­ret, mel­ding fra utvalg, regn­skap og revi­sjons­be­ret­ning, arbeids­plan, bud­sjett, fast­set­ting av kon­ti­ngent og andre saker som er satt opp på dagsorden.

6.5. Valg
Repre­sen­tant­skaps­mø­tet vel­ger leder, 6 styre­med­lem­mer, 4 vara­med­lem­mer, eva­lu­e­rings­ko­mité på 3 med­lem­mer, valg­ko­mité på 3 med­lem­mer, revi­sor, repre­sen­tant og vara­re­pre­sen­tant til IPB og ulike utvalg. Repre­sen­tant­skaps­mø­tet skal til­strebe en best mulig for­de­ling av plas­ser i sty­ret mel­lom med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene.

§7. Eks­tra­or­di­nært repre­sen­tant­skaps­møte
Eks­tra­or­di­nært repre­sen­tant­skaps­møte skal hol­des der­som ordi­nært repre­sen­tant­skaps­møte gjør ved­tak om det, 3 av de til­slut­tede orga­ni­sa­sjo­ner kre­ver det, eller sty­ret gjør ved­tak om det. Slike møter skal sam­men­kal­les med minst 3 ukers var­sel ved rund­skriv til de til­slut­tede orga­ni­sa­sjo­ner. Møtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§8. NFRs ledelse
Rådet ledes av leder og et styre på 6 med­lem­mer med 4 vara­med­lem­mer. Sty­ret er ved­taks­ført når minst 4 med­lem­mer eller vara­med­lem­mer er til­stede. Sty­ret kan selv velge å nedsette arbeidsutvalg. Rådets daglige leder ansettes på Åremål for fire år av gangen med mulig forlengelse på én periode.

§9. IPB
Nor­ges Freds­råd er til­slut­tet Inter­na­tio­nal Peace Bureau (IPB).

§10. Tvist om ved­tek­tene
Opp­står det tvist om hvor­dan ved­tek­tene skal tol­kes, gir sty­ret en tolk­ning som står ved makt inn­til repre­sen­tant­skaps­mø­tet gir sin tolkning.

§11. Ved­tekts­end­rin­ger
End­rin­ger i ved­tek­tene kan bare gjø­res på repre­sen­tant­skaps­mø­tet. End­rings­for­sla­gene må være sendt sty­ret senest 4 uker før møtet, og kunn­gjø­res for orga­ni­sa­sjo­nene senest 3 uker før møtet. Endringer i ved­tek­tene kre­ver 2/3 fler­tall på representantskapsmøtet.

§12. Opp­løs­ning av rådet
Nor­ges Freds­råd kan ikke opp­lø­ses så lenge minst 2 orga­ni­sa­sjo­ner ønsker å fort­sette arbei­det i rådet. I til­felle opp­løs­ning av Freds­rå­dets virk­som­het skal rådets arkiv ivaretas på en måte som gjør dette allment tilgjengelig, mens øvrige eiendeler skal tilfalle Fredsrådets eiere.

§ 13. Utmel­ding og eks­klu­sjon
13.1  Orga­ni­sa­sjo­ner som ønsker å melde seg ut av NFR skal med­dele dette til sty­ret. Orga­ni­sa­sjo­ner som to år på rad, og etter påmin­nelse ikke har betalt kon­tin­gent, anses som utmeldte.

13.2  Enkelt­per­soner kan ute­luk­kes fra verv i Nor­ges Freds­råd og orga­ni­sa­sjo­ner kan eks­klu­de­res som med­lem av Nor­ges Freds­råd der­som ved­kom­mende under­gra­ver Freds­rå­dets for­mål og verdi­grunn­lag eller funk­sjon som sam­ar­beids­or­gan på en alvor­lig måte.

13.3  Ved­tak om ute­luk­kelse fra verv og eks­klu­sjon kan bare fat­tes av Repre­sen­tant­ska­pet eller eks­tra­or­di­nært Repre­sen­tant­skap med 2/3 fler­tall. Ved­ta­ket må være begrun­net, og gjel­der til det even­tu­elt opp­he­ves av et senere Representantskap.

13.4  Kun sty­ret kan fore­slå til Repre­sen­tant­ska­pet, eks­klu­sjon av en med­lems­or­ga­ni­sa­sjon eller ute­luk­kelse av enkelt­per­son fra verv.

13.5  Med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ner som fore­slås ute­luk­ket fra verv har krav på skrift­lig var­sel og begrun­nes, og har rett til å tale sin sak for Repre­sen­tant­ska­pet eller eks­tra­or­di­nært Repre­sen­tant­skap før ende­lig ved­tak fattes.

13.6  Eks­klu­derte med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ner kan ikke opp­tas som med­lem før tid­ligst to år etter at eks­klu­sjons­ved­ta­ket er fattet.

Ved­tatt av Repre­sen­tant­ska­pet 23.05.2017