SØKNADSSKJEMA INTERN TILSKUDDSORDNING:

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK OG REISESTØTTE

Retningslinjer for internsøknad på økonomisk støtte til kompetansehevende tiltak og reisestøtte – for Norges Fredsråds medlemsorganisasjoner.

For året 2016/2017 disponerer Norges Fredsråd midler til en tilskuddsordning der våre medlemsorganisasjoner kan søke om økonomisk støtte til kompetansehevende tiltak og formålstjenlige reiseutgifter.

Tilskuddsordningen er på henholdsvis kr 75.000 kr for kompetansehevende tiltak og på kr 100.000 for formålstjenlige reiseutgifter. Søknadsskjema må fylles ut og søknadene vil bli behandlet fortløpende. Ettersom tilskuddspotten er begrenset og ikke øremerket spesifikke tiltak, er det hensiktsmessig å være tidlig ute.

Den overordnede målsettingen for tildelingene er at de skal gå til formål som genererer aktivitet og fører til konkrete, målbare resultater. For tildeling av midler må søker kunne gi en detaljert behovsbegrunnelse, redegjøre for tiltak samt forklare hvordan resultatene vil materialiseres.

Eventuelle spørsmål sendes til post@norgesfredsrad.no

SØKNADSSKJEMA

  • Medlemsorganisasjon